Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

  1. nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Herfinance.nl, gevestigd te Roermond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 82171076
  2. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Herfinance.nl een overeenkomst aangaat;
  3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Herfinance.nl en de klant;
  4. deelnemer: diegene die deelneemt aan een training/webinar, alsmede diegene ten behoeve van wie de klant met Herfinance.nl de overeenkomst is aangegaan;
  5. training/webinar: de training/webinar, de presentatie, het consult, de workshop, de coaching activiteit, e.d. die door Herfinance.nl wordt verzorgd;
  6. medewerker: de natuurlijke persoon die namens Herfinance.nl de overeenkomst uitvoert; materialen: alle door Herfinance.nl ontwikkelde of ter beschikking gestelde adviezen, concepten, offertes, lesmaterialen of (elektronische) bestanden.

Artikel 2. Algemeen
2.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten inzake het verrichten van werkzaamheden door Herfinance.nl aan de klant en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen Herfinance.nl en de klant, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situatie.
2.2.  De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Herfinance.nl voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3.  De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4.  Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Herfinance.nl vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5.  Indien Herfinance.nl niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Herfinance.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1.  Alle offertes en prijsopgaven door Herfinance.nl gedaan zijn vrijblijvend.
3.2.  De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Herfinance.nl opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Herfinance.nl zijn aanbieding of offerte baseert.
3.3.  Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in offertes, publicaties, e- mailberichten of overeenkomsten van Herfinance.nl binden Herfinance.nl niet.
3.4.  Al datgene dat in het kader van een offerte door Herfinance.nl wordt verstrekt, blijft zijn onvervreemdbaar eigendom en dient op eerste verzoek van Herfinance.nl onverwijld door de klant te worden geretourneerd.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de offerte van Herfinance.nl schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard dan wel op het moment dat de klant op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van Herfinance.nl.

Artikel 5. Annuleren en verplaatsen van training/webinar
5.1. De tot stand gekomen overeenkomst kan niet geannuleerd worden, tenzij in de offerte en/of overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.2. Indien de klant de training/webinar wenst te verzetten naar een andere datum en/of wenst dat de training/webinar op een andere locatie wordt gegeven, dan heeft Herfinance.nl het recht de extra kosten die daaruit voortvloeien aan de klant in rekening te brengen.

Artikel 6. Verplaatsen van een training/webinar door Herfinance.nl en vervanger
6.1.  Herfinance.nl behoudt zich het recht voor om ingeval van overmacht, zoals o.a. omschreven in artikel 15, de datum, aanvangstijd en/of plaats van de training/webinar te wijzigen.
6.2.  De klant en de deelnemer worden zo spoedig mogelijk van de wijzigingen genoemd in artikel 6.1 telefonisch of via de e-mail in kennis gesteld.
6.3.  Indien gezien de situatie het niet mogelijk is om de datum/aanvangstijd/locatie van de training/webinar te wijzigen, bijvoorbeeld omdat Herfinance.nl optreedt als spreker bij een evenement dat door de klant georganiseerd is op een vaststaande datum en locatie of omdat de overmachtssituatie plaatsvindt kort voor de aanvang van de training/webinar, dan zal Herfinance.nl zijn uiterste best doen om voor een vervanger zorg te dagen. Kan Herfinance.nl niet tijdig een geschikte vervanger vinden, dan heeft Herfinance.nl het recht de overeenkomst wegens overmacht te ontbinden. In een dergelijk geval is Herfinance.nl niet aansprakelijk voor enige schade die de klant daardoor lijdt.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst
7.1.  Iedere overeenkomst leidt voor Herfinance.nl tot een inspanningsverplichting, waarbij Herfinance.nl gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Herfinance.nl garandeert niet dat met zijn werkzaamheden het beoogde resultaat zal worden bereikt. Het succes is mede afhankelijk van de samenwerking van beide partijen, van de inzet van de deelnemer en van omstandigheden waarop Herfinance.nl geen invloed kan uitoefenen.
7.2.  Herfinance.nl heeft het recht, zonder de klant daarvan vooraf in kennis te stellen, de overeenkomst (deels) door derden te laten uitvoeren.
7.3.  Herfinance.nl zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met zijn professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.
7.4. Indien medewerker wegens ziekte geen werkzaamheden voor de klant kan uitvoeren, dan wordt de klant daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld en geldt hetgeen is opgenomen in artikel 6.

Artikel 8. Uitvoeringstermijn
8.1. In het geval dat in verband met de uitvoering van de werkzaamheden tussen Herfinance.nl en de klant een termijn is overeengekomen, dan geldt deze termijn slechts bij benadering. Herfinance.nl biedt ten aanzien van afgesproken uitvoeringstermijnen geen enkele garantie en niet-tijdige uitvoering geeft de klant geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens Herfinance.nl.

Artikel 9. Verplichtingen van de klant
9.1.  De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, zaken en faciliteiten, waarvan Herfinance.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig aan Herfinance.nl worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, zaken en faciliteiten niet tijdig aan Herfinance.nl zijn verstrekt of ter beschikking zijn gesteld, heeft Herfinance.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
9.2.  De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het Herfinance.nl onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
9.3.  De klant is gehouden Herfinance.nl onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. De klant dient wijzigingen in zijn persoonlijke gegevens, zoals een adreswijziging en wijziging in zijn telefoonnummer, indien mogelijk vooraf, schriftelijk of via de e-mail aan Herfinance.nl door te geven.
9.4.  De klant is verplicht ervoor zorg te dragen dat de deelnemer de bepalingen uit deze algemene voorwaarden in acht neemt. De klant is verantwoordelijk voor het gedrag van de deelnemer die hij heeft aangemeld voor de training/webinar.

Artikel 10. Training/webinar
10.1  Herfinance.nl is bevoegd een deelnemer die zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de training/webinar onredelijk bemoeilijkt of verhindert de verdere toegang tot de training/webinar te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Herfinance.nl op vergoeding van eventuele schade.
10.2  Van de deelnemer wordt verwacht dat hij desgewenst actief deelneemt aan de training/webinar.
10.3  Het gebruik van alcoholische drank of drugs gedurende een training/webinar is niet toegestaan. 10.4  Tijdens de training/webinar dient de deelnemer niet gestoord te kunnen worden door binnenkomende telefoongesprekken, (sms)berichten, of e-mailberichten, tenzij de deelnemer daarvoor van Herfinance.nl toestemming heeft gekregen.
10.5  Indien de betrokken deelnemer of deelnemers om welke reden dan ook niet op de overeengekomen plaats en tijdstip aanwezig zijn en blijven, dan blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd.
10.6  Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de klant die de deelnemers heeft aangemeld betaald worden.

Artikel 11. Wijziging van de overeenkomst
11.1. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan dat financiële of andere consequenties hebben. Herfinance.nl zal de klant hierover, indien mogelijk van tevoren, inlichten.
11.2 Herfinance.nl heeft het recht het programma van de training/webinar aan te passen indien hij dat nodig acht. De klant wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 12. Prijzen en tarieven
12.1 De vermelde prijzen en tarieven voor de klant zijnde consumenten/bedrijven/organisaties/instellingen/overheden zijn in euro’s en inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
12.2. Herfinance.nl heeft het recht van tijd tot tijd zijn prijzen en tarieven aan te passen.

Artikel 13. Betaling
13.1.  De klant dient de van Herfinance.nl ontvangen facturen te betalen binnen de betalingstermijn die op de factuur staat vermeld.
13.2.  Indien de klant het vooraf gefactureerde bedrag niet tijdig betaalt, dan heeft Herfinance.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het volledig openstaande factuurbedrag betaald is. Herfinance.nl is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de klant door de opschorting lijdt.
13.3.  Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de klant vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Indien de klant een consument is, dan is de klant de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd vanaf het moment dat de klant in verzuim is. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. Bij de klant zijnde een bedrijf worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij de klant zijnde een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom over de eerste € 2.500,-, op 10% van de hoofdsom over de volgende € 2.500,- en op 5% van de hoofdsom over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.
13.3.  Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van, in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
13.4.  In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant, zullen de vorderingen van Herfinance.nl en de verplichtingen van de klant jegens Herfinance.nl, onmiddellijk opeisbaar zijn.
13.5.  Herfinance.nl is bevoegd de afgifte van zaken die hij voor de klant in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat alle openstaande facturen door de klant voldaan zijn.

Artikel 14. Klachten
14.1.  Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant direct aan Herfinance.nl kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Herfinance.nl in staat is adequaat te reageren.
14.2.  Na het indienen van de klacht dient de klant Herfinance.nl de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
14.3.  Het feit dat Herfinance.nl overgaat tot het onderzoeken van een klacht, impliceert niet dat Herfinance.nl erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.
14.4.  Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
14.5.  Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Herfinance.nl slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 15. Overmacht
15.1.  Herfinance.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht.
15.2.  Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersomstandigheden; natuurrampen; diefstal; brand; terrorisme, rellen of oorlog; belemmeringen door derden; ziekte van de medewerker; verkeersbelemmeringen; verkeersongeval; stakingen; internetstoring; energiestoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; dataverlies als gevolg van computerstoring en overheidsmaatregelen.
15.3.  Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een door Herfinance.nl ingeschakelde derde partij.

Artikel 16. Ontbinding van de overeenkomst
16.1.  Herfinance.nl is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de klant zijn verplichtingen jegens Herfinance.nl niet nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
16.2.  Voorts is Herfinance.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
16.3.  Herfinance.nl is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
16.4.  Herfinance.nl is in geval van ontbinding van de overeenkomst niet gehouden tot het vergoeden van eventuele directe- noch gevolgschade die de klant heeft geleden.
16.5.  Indien de overeenkomst wordt ontbonden of Herfinance.nl de uitvoering van de overeenkomst opschort, dan worden de werkzaamheden die tot aan het moment van de ontbinding of opschorting zijn uitgevoerd aan de klant gefactureerd, onverminderd het recht van Herfinance.nl op vergoeding van schade die hij door de ontbinding of opschorting lijdt of heeft geleden, zoals omzetverlies.

Artikel 17. Geheimhouding
17.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk, als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
17.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Herfinance.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Herfinance.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Herfinance.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 18. Aansprakelijkheid en verjaring
18.1.  Alle deelnemers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de training/webinar.
18.2.  Herfinance.nl kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

  1. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15;
  2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

18.3.  De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Herfinance.nl is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens, stukken en verstrekte adviezen onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de klant gegeven instructies. De klant vrijwaart Herfinance.nl tegen alle aanspraken ter zake.
18.4.  De inlichtingen die op de website voorkomen, kunnen onjuistheden en/of tikfouten bevatten.
18.5.  De deelnemer dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen en gedragsregels die worden gegeven door Herfinance.nl. Indien de deelnemer weigert deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan zijn de deelnemer en de klant verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.
18.6.  Herfinance.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van lichamelijke of geestelijke of van welke aard dan ook aan de deelnemers die verband houdt met deelname aan de training/webinar.
18.7.  De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de deelnemer en Herfinance.nl gezamenlijk doorbrengen als daarna.
18.8.  Herfinance.nl is niet aansprakelijk voor een verkeerde interpretatie door de deelnemer van de inhoud van de training/webinar.
18.9.  Herfinance.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de klant of de deelnemer op het terrein van Herfinance.nl of op de locatie waar de training/webinar wordt gegeven.
18.10 Herfinance.nl is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
18.11. Herfinance.nl kan door de klant niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de door Herfinance.nl verrichte werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de klant.
18.12. Herfinance.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade, opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie.
18.13. Indien Herfinance.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Herfinance.nl beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Herfinance.nl gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Herfinance.nl beperkt tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor de dienstverlening, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
18.14. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Herfinance.nl of zijn ondergeschikten.
18.15. Alle rechtsvorderingen dient de klant binnen 1 jaar in te stellen als de klant niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van Herfinance.nl. Handelt de klant niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.
18.16, Indien de klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Herfinance.nl gehouden is of onrechtmatig jegens Herfinance.nl handelt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Herfinance.nl daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 19. Intellectuele eigendomsrechten
19.1.  Tenzij Herfinance.nl en de klant schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft Herfinance.nl volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de materialen.
19.2.  Zonder voorafgaande toestemming van Herfinance.nl is het de klant niet toegestaan de materialen ter inzage te geven, openbaar te maken of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook.
19.3.  Herfinance.nl behoudt het recht het voor de klant uitgevoerde werk voor zijn eigen promotie te gebruiken.
19.4.  Indien de klant in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Herfinance.nl, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die Herfinance.nl daardoor lijdt.
19.5.  De klant vrijwaart Herfinance.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
19.6.  Het is zonder voorafgaande toestemming van Herfinance.nl niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van de training/webinar.

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1.  Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de klant en Herfinance.nl is Nederlands recht van toepassing.
20.2.  Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en com zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Herfinance.nl is gelegen. De klant zijnde een consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Herfinance.nl schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.